OLAY TV
CANLI
Prof. Dr. Sıtkı GÖKSU Tüm Yazıları
08.01.2017 13:01

BAŞARI VE DOĞRULUK

Doğruluk, dürüstlük en büyük hazinedir. İnsan özde ve sözde doğru olmalıdır. Her zaman doğru olmak bizim özelliğimiz olmalıdır. Ziya Paşa beytinde:
“İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrah Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah” der.
 (İnsan hayatta tiksinti verici hilelerle, kötülüklerle karşılaşsa bile Allah’a ve vatanına sadakatten vazgeçmemelidir, Allah doğruların daima yardımcısıdır.)
Mehmet Akif:  
''Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim inan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim şudur cihanda benim en beğendiğim meslek sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek!''  diye hakikati söylemenin, doğruluğun önemini vurgular.
Hud suresinde Allah peygamberimize “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” buyurmuştur (Hud Suresi 112. Ayet) . Peygamberimiz; [Hud suresindeki “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” ayeti beni ihtiyarlattırdı. Çünkü ehemmiyeti çok büyüktür, tam istikameti emrediyor.”] diye izah etmişlerdir.
"Sıdk, doğruluk İslâmiyetin temel özelliğidir. Ve yüce karekterlerinin bağlantısıdır ve yüce duygularının belirgin özelliğidir.” Öyle ise, sosyal hayatımızın esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde canlandırıp, onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz.
Evet, sıdk ve doğruluk, İslamiyet’in sosyal hayatında hayat düğümüdür. Gösteriş fiilî bir çeşit yalancılıktır, dalkavukluk ve yapmacık harekette bulunmak alçakça bir yalancılıktır, ikiyüzlülük ve münafıklık zararlı bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Cenab-ı Hakkın kudretine iftira etmektir. Küfür, bütün nevileri ile kizbdir, yalancılıktır; îman sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen, yalan ve doğru ortasında hadsiz bir mesafe var; doğu ve batı kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Nar (ateş) ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki gaddar, acımasız siyaset ve zalim propaganda, yalan ve doğruyu birbirine karıştırmış; insanlığın üstün özelliklerini de karıştırmış.
Sıdk ise her hususta aslına ve özüne uygun hareket etmek olduğu için, adeta her ibadet ve ahlakın alt yapısı ve esası sıdktır, doğruluktur. İnsanda ne kadar yüksek seciye ve huy varsa, hepsi sıdk temeli üstünde duruyor. Hayatı yalan üzerine konumlanmış birisinin güzel ahlak ve yüksek seciye sahibi olması düşünülemez.
Yukarıda yalancılığın farklı belirtilerinden bahsedilmektedir. Yalan konuşmak yalnız dil ile değil, fiil, davranış ve itikat ile de mümkün olduğu ifade edilmektedir. Mesela: Riyakarlık, dalkavukluk, ve münafıklık gibi durumların hepsi birer yalandır. Zira riyakarlık ve  dalkavukluk, olduğundan farklı görünmektir. Hal dilinin yalan konuşmasıdır. Münafıklık ise, inanmadığı halde inanıyor gibi bir tavır sergilemektir; iki yüzlülüktür. Gerçeğin saklanmasıdır. Hem hal ve hem de kal diliyle söylenen bir yalandır. Kurtulmanın çaresi ise, sağlam bir iman ve itikadın amelle beslenmesidir. Yalanın hadsiz çirkinliği ve doğrunun hadsiz güzelliği yalandan kaçmaya ve doğruya yürümeye bir cesaretlendirmedir.
İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hassası, sıdktır. Bütün kemallere ulaştırıcı, sıdktır. Yüksek ahlakın hayatı, sıdktır. İlerlemenin ekseni sıdktır. İslam aleminin düzeni, sıdktır. İnsanlığı faziletlerin merkezine ulaştırıcı sıdktır. Sahabeleri bütün insanlara üstün kılan, sıdktır. Peygamberimiz Hz. Muhammedi insanlığa ait mertebelerin en yükseğine çıkaran, sıdktır.
Bunun tam aksine olarak yalan, kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifakın, iki yüzlülüğün birinci belirtisidir. Kizb, Allah’ın kudretine bir iftiradır. Kizb, Rabbaniye hikmete zıttır. Üstün ahlakı tahrip eden, kizbdir. İslam alemini zehirlendiren, ancak kizbdir. İnsanlık aleminin hallerini bozan, kizbdir. İnsanlığı kemallerden geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab isimli yalancı ile benzerlerini alemde rezil ve rüsvay eden, kizbdir.
İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, bütün cinayetler içinde lanetlemeye, tehdide mahsus kılınan, kizbdir. Bu ayet, bütün insanları, bilhassa Müslümanları dikkate davet eder. (İşaratü'l-İ'caz. Bakara Suresi 9-10. Ayetlerin Tefsiri.)

artf4